PRIVACYBESCHERMING

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en

in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Persoonsgegevens

Bij een bezoek aan LANETTE zijn wij genoodzaakt onze cliënten een aantal persoonsgegevens te vragen. wij vinden het daarbij zeer belangrijk dat de verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de Europese privacyregelgeving, de AVG. Wij zullen bij de verwerking van persoonsgegevens dan ook zeer zorgvuldig te werk gaan en alle voorschriften uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere privacyregelgeving in acht nemen.

Waarvoor verwerken bij persoonsgegevens ?

Wij verwerken persoonsgegevens voor het uitvoeren van al onze behandelingen. Verder verwerken wij persoonsgegevens voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, waaronder het analyseren van persoonsgegevens om gerichte aanbiedingen te kunnen doen en verder voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen. Uiteraard verwerken we dan alleen de gegevens die daarvoor nodig zijn. Met andere woorden: we zorgen ervoor dat voor elk soort verwerking van persoonsgegevens alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereiken zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Bijzondere persoonsgegevens

Voor een aantal behandelingen is het voor ons noodzakelijk semi medische gegevens te verwerken. Deze gegevens krijgen wij van u of – met diens machtiging- van een meso specialist. De verwerking van semi medische gegevens vindt plaats onder verantwoordelijkheid van onze meso specialisten. Semi medische gegevens worden door de meso specialist alleen aan anderen binnen LANETTE verstrekt als zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Op deze andere personen rust in een dergelijk geval dezelfde geheimhoudingsplicht als op de arts uit hoofde van zijn beroepsgeheim.

Wij hebben een elektronisch patiëntendossier op een externe server zodat gestolen computers en/of laptops geen enkele informatie over onze cliënten bevatten. Daarnaast is dit systeem beschermd met wachtwoorden zodat alleen de arts bij de medische gegevens kan. Ander personeel kan beperkt de cliënt gegevens inzien.

Recht op inzage en correctie van gegevens

De AVG kent aan betrokkenen bepaalde rechten toe met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens. Men heeft het recht ons een opgave te vragen welke gegevens door ons te worden verwerkt. Hierbij kunnen wij verzoeken een kopie van een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bevat het door ons verstrekte overzicht van gegevens naar uw mening onjuistheden, dan kunt u schriftelijk om aanpassing of wijziging van de gegevens verzoeken.

Verder heeft u het recht om ons te melden dat u geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten.

Dit kan schriftelijk of per mail aan ons worden doorgegeven. Ons email adres is: [email protected]