LANETTE Institute 

Institute


ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij het aangaan van een afspraak gemaakt persoonlijk in de salon, telefonisch, online agenda via onze website,
gaan u akkoord met 
onderstaande Algemene Voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle uitingen, diensten, producten en materialen van LANETTE Institute. Indien er een specifieke overeenkomst bestaat, zoals een behandelingsovereenkomst, dan worden zij geacht  onderdeel van deze overeenkomst te zijn.


Artikel 1 - ALGEMEEN 
Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling en transactie tussen LANETTE Institute en een cliënt waarop de salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2 - AFSPRAKEN 
De cliënt moet 10 minuten voor aanvang van de behandeling aanwezig zijn, dit om de cliënt en de cliënt ervoor zoveel mogelijk privacy te bieden. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag LANETTE Institute de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. 

Artikel 3 - AANTAL PERSONEN OP DE AFSPRAAK 
Het is niet mogelijk om met meerderen tegelijk voor uw behandeling naar de salon te komen, ook is het niet mogelijk om kinderen en huisdieren mee te nemen naar de salon. Neemt u toch úw chauffeur mee dan zal hij/zij in de wachtkamer moeten blijven wachten. Toeschouwers bij een behandeling zijn niet welkom.

Artikel 4 - AFSPRAAK ANNULEREN 
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan LANETTE Institute per email via [email protected] Indien u uw ingeboekte afspraak wil afzeggen, kunt u dit kosteloos tot 24 uur van te voren annuleren. Indien u korter dan 24 uur afzegt, dan zij wij genoodzaakt om 100% van de ingeboekte behandeling inclusief 10 euro administratiekosten in rekening te brengen door middel van een factuur. Betalingstermijn is 14 dagen, daarna dragen wij dit over aan Das incassobureau

Artikel 5 - NO SHOW OP UW AFSPRAAK
No Show op uw behandeling c.q. advies consult gesprekken zal 100% berekend worden inclusief 10 euro administratiekosten, dit met een minimaal bedrag van 50 euro. Betalingstermijn is 14 dagen, daarna dragen wij dit over aan Das incassobureau. 

Artikel 6 - AFSPRAKEN VAN BUITEN 'N STRAAL VAN 15 KM VAN TILBURG
LANETTE Institute vraagt voor de behandeling een aanbetaling van 50%, zodra de aanbetaling is ontvangen is uw boeking pas definitief. Mocht de behandeling gecanceld worden (dit is alleen schriftelijk mogelijk via [email protected] ) in minder dan 24 uur voor de geplande behandeling afspraak of no show door cliënt dan ontvangt de cliënt de aanbetaling niet retour. Cliënten die reeds bekend zijn bij LANETTE Institute hoeven geen aanbetaling te betalen.

Artikel 7 - HUISREGELS
Onze huisregels helpen ons om u optimale service en de beste behandelingen aan te bieden. Meer info
 
Artikel 8 - INSPANNING
LANETTE Institute zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. LANETTE Institute zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Artikel 9 - TOESTEMMINGSVERKLARING 
Voordat we overgaan tot een behandeling vragen wij onze klanten om de benodigde formulier in te vullen. Tijdens de afspraak wordt u gevraagd de betreffende formulieren te lezen en te ondertekenen. Bij geen ondertekening zal er geen behandeling worden uitgevoerd.

Artikel 10 - BETALING
LANETTE Institute vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten via pin of contante betaling. 

Artikel 11 - PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY
De cliënt voorziet LANETTE Institute tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan LANETTE Institute aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. LANETTE Institute neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem . LANETTE Institute behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. LANETTE Institute zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. Voor meer info 

Artikel 12 - GEHEIMHOUDING
LANETTE Institute is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, impulselaser verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 13 - AANSPRAKELIJKHEID
LANETTE Institute is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, eerdere behandelingen elders, medicijngebruik, gebruik van onjuiste producten, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Tevens is LANETTE Institute niet aansprakelijk voor eventuele uiterlijke schade of gezondheidsschade voortkomende uit een behandeling (bijvoorbeeld allergie of andere pathologieën van welke aard dan ook). Alle behandelingen gaat u vrijwillig aan met de mogelijke risico’s van o.a pigmentatie, hyperpigmentatie,  zwelling of andere (uiterlijke) letsels. De behandelingen geschieden op eigen risico en verantwoordelijkheid. Er kan geen enkele resultaatverbintenis, klacht, letsel schade benoeming of aansprakelijkheid worden aangegaan. LANETTE Institute is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste nazorg. U alleen bent hier zelf voor verantwoordelijk. Bij twijfel raadpleeg onze website.

 
Artikel 14 - BESCHADIGINGEN & DIEFSTAL
LANETTE Institute heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. LANETTE Institute meldt diefstal altijd bij de politie.  

Artikel 15 - KLACHTEN
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan LANETTE Institute. De salon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Tevens zal uw klacht ook doorgestuurd worden naar tussen persoon van landelijk onderzoeksbureau. Klachten worden nadien doorgezet naar behandelende verzekering en/of eventueel onze bedrijfsadvocaat. Voor meer info

Artikel 16 - GEGEVENS
U dient ten alle tijden uw juiste persoon gegevens te vermelden aan LANETTE Institute. E mail, telefoonnummer en uw woon adres. Mocht deze tussentijds wijzigen, bent u persoonlijk verantwoordelijk hiervoor. LANETTE Institute zal uw gegevens niet vermelden aan derden. Tenzij wij genoodzaakt zijn, o.a. het uit blijven van betalingen, dan zullen wij uw gegevens doorgeven aan de behandelende deurwaarders kantoor. Voor meer info

Artikel 17 - BEHOORLIJK GEDRAG
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft LANETTE Institute het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van reden.

Artikel 18 - RECHT
Op elke overeenkomst tussen LANETTE Institute en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Belangrijke links