Skin Institute & Hair Spa Clinic
LANETTE

LANETTE

Huidinstituut


ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij het aangaan van een afspraak gemaakt persoonlijk in de salon, telefonisch, online agenda via onze website,
gaan u akkoord met 
onderstaande Algemene Voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle uitingen, diensten, producten en materialen van LANETTE. Indien er een specifieke overeenkomst bestaat, zoals een behandelingsovereenkomst, dan worden zij geacht  onderdeel van deze overeenkomst te zijn.


Artikel 1 - ALGEMEEN 
Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling en transactie tussen LANETTE en een cliënt waarop de salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


Artikel 2 - AFSPRAKEN 
De cliënt moet 5 minuten voor aanvang van de behandeling aanwezig zijn, dit om de cliënt en de cliënt ervoor zoveel mogelijk privacy te bieden. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag LANETTE de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. 


Artikel 3 - AANTAL PERSONEN OP DE AFSPRAAK 
Het is niet mogelijk om met meerderen tegelijk voor uw behandeling naar de salon te komen, ook is het niet mogelijk om kinderen en huisdieren mee te nemen naar de salon. Neemt u toch úw chauffeur mee dan zal hij/zij in de wachtkamer moeten blijven wachten. Toeschouwers bij een behandeling zijn niet welkom.


Artikel 4 - AFSPRAAK ANNULEREN OF AFSPRAAK VERZETTEN 
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan LANETTE per email via [email protected] Indien u uw ingeboekte afspraak wil afzeggen of wilt verzetten naar een andere datum of tijd, kunt u dit kosteloos tot 24 uur van te voren annuleren. Indien u korter dan 24 uur uw afspraak annuleert of uw afspraak datum/tijd wilt verzetten, dan zij wij genoodzaakt om 50% van het behandel bedrag aan u in rekening te brengen. Bij "No show" brengen wij 100% in rekening te brengen door middel van een factuur. Betalingstermijn is 7 dagen, daarna dragen wij dit over aan Das incassobureau


Artikel 5 - NO SHOW OP UW AFSPRAAK
No Show op uw behandeling c.q. advies consult gesprekken zal 100% berekend worden, dit met een minimaal bedrag van 45 euro. Betalingstermijn is 7 dagen, daarna dragen wij dit over aan Das incassobureau en maken een melding bij BKR.


Artikel 6 - STANDAARD KORTINGEN 
6.1 Onze standaard kortingen zijn niet geldig bij maand acties, seizoenen acties of kuur pakketten. 

6.2 Wij hebben een standaard korting voor 50+ cliënten. Wel hebben wij bij afrekenen een ID verplichting. Zodat u kunt aantonen dat u 50 jaar of ouder bent. U ontvangt dan van ons 10% korting op een losse behandeling. Deze korting is dan voor u blijvend, u ontvangt bij elke behandeling een standaard korting van 10%. Deze korting is niet geld als overigen korting acties en kuren, zie punt 6.1


Artikel 7 - HUISREGELS
Onze huisregels helpen ons om u optimale service en de beste behandelingen aan te bieden. Meer info
 

Artikel 8 - INSPANNING
LANETTE zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. LANETTE zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. Niet na 1 behandeling is het gewenste resultaat te behalen. Soms zijn er meer of veel meer behandelingen noodzakelijk. Echter soms kan het zijn dat nooit het gewenste resultaat te behalen is, elk lichaam reageert anders op een behandeling.


Artikel 9 - TOESTEMMINGSVERKLARING 
Bij bepaalde behandelingen moet u een toestemmingsverklaring invullen, bijvoorbeeld bij alle meso behandelingen. Voordat we overgaan tot een behandeling vragen wij onze klanten om de benodigde formulier in te vullen. Tijdens de afspraak wordt u gevraagd de betreffende formulieren te lezen en te ondertekenen. Bij geen ondertekening zal er geen behandeling worden uitgevoerd. 


Artikel 10 - BETALING
LANETTE vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op deze website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten via pin of contante betaling. 


Artikel 11 - PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY
De cliënt voorziet LANETTE tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan LANETTE aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. LANETTE neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem . LANETTE behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. LANETTE zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. Voor meer info 


Artikel 12 - GEHEIMHOUDING
LANETTE is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, impulselaser verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


Artikel 13 - AANSPRAKELIJKHEID 
13.1 LANETTE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, eerdere behandelingen elders, medicijngebruik, gebruik van onjuiste producten, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Hiervoor kunt u geen klacht indienen, dient u wel een klacht in dan zal deze worden afgewezen.

13.2 Tevens is LANETTE niet aansprakelijk voor eventuele uiterlijke schade of gezondheidsschade voortkomende uit een behandeling (bijvoorbeeld allergie of andere pathologieën van welke aard dan ook). Alle behandelingen gaat u vrijwillig aan met de mogelijke risico’s van o.a pigmentatie, hyperpigmentatie,  zwelling of andere (uiterlijke) letsels. De behandelingen geschieden op eigen risico en verantwoordelijkheid. Er kan geen enkele resultaatverbintenis, klacht, letsel schade benoeming of aansprakelijkheid worden aangegaan. LANETTE is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste nazorg. U alleen bent hier zelf voor verantwoordelijk. Bij twijfel raadpleeg onze website. Hiervoor kunt u geen klacht indienen, dient u wel een klacht in dan zal deze worden afgewezen.

13.3 Soms kan een behandeling u niet de gewenste resultaten leveren die u had gedacht, elk lichaam is anders en reageert anders op behandelingen en producten. LANETTE is niet aansprakelijk en geeft geen garanties betreft het resultaat. U heeft geen recht tot terugeisen van uw behandeling tarief of tarieven, wij geven geen geld retour. Hiervoor kunt u geen klacht indienen, dient u wel een klacht in dan zal deze worden afgewezen.


Artikel 14 - KUREN
14.1  Kuren van 10 behandelingen zijn gebaseerd op een wekelijkse sessie van totaal 10 behandelingen. Uw kuur is 4 maanden geldig vanaf uw aankoop, nadien is uw kuurpakket vervallen. Kuurkaarten kunnen niet omgezet worden naar andere behandelingen dan waar de kuur voor staat. Na aankoop van uw kuurkaart is er geen retour policy, geld terug vragen is niet mogelijk. Ook verrekeningen van andere behandelingen zijn niet mogelijk.  Hiervoor kunt u geen klacht indienen, dient u wel een klacht in dan zal deze worden afgewezen. 

14.2 Kuren van 4 behandelingen zijn gebaseerd op sessies om de 2 of 3 weken. Uw kuur is 4 maanden geldig vanaf uw aankoop, nadien is uw kuurpakket vervallen. Kuurkaarten kunnen niet omgezet worden naar andere behandelingen dan waar de kuur voor staat. Na aankoop van uw kuurkaart is er geen retour policy, geld terug vragen is niet mogelijk. Ook verrekeningen van andere behandelingen zijn niet mogelijk.  Hiervoor kunt u geen klacht indienen, dient u wel een klacht in dan zal deze worden afgewezen. 

14.3 Voor speciale uitzonderingen kunt u uw kuur laten verlengen tot maximaal 2 maanden extra, dus totaal 6 maanden na aankoop. Aanvraag voor de 2 maanden extra gaat niet automatisch maar is allen mogelijk via schriftelijk email overleg binnen 1 maand na aankoop van uw kuur. Bij uw email bericht moet een verklaring van uw behandelaar c.q. arts bijgevoegd zijn. Hiervoor kunt u geen klacht indienen, dient u wel een klacht in dan zal deze worden afgewezen.

14.4 De kuur dient bij de eerste behandeling te worden voldaan. Kuurpakket kan niet in termijnen worden voldaan, wij bereken dan uw behandeling per behandeling tarief.Artikel 15 - BESCHADIGINGEN & DIEFSTAL
15.1 LANETTE heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

15.2
LANETTE  meldt diefstal altijd bij de politie.
 


Artikel 16 - KLACHTEN
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan LANETTE. De salon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Tevens zal uw klacht ook doorgestuurd worden naar tussen persoon van landelijk onderzoeksbureau. Klachten worden nadien doorgezet naar behandelende verzekering en/of eventueel onze bedrijfsadvocaat. Voor meer info


Artikel 17 - GEGEVENS
U dient ten alle tijden uw juiste persoon gegevens te vermelden aan LANETTE. E mail, telefoonnummer en uw woon adres. Mocht deze tussentijds wijzigen, bent u persoonlijk verantwoordelijk hiervoor. LANETTE zal uw gegevens niet vermelden aan derden. Tenzij wij genoodzaakt zijn, o.a. het uit blijven van betalingen, dan zullen wij uw gegevens doorgeven aan de behandelende deurwaarders kantoor. Voor meer info


Artikel 18 - BEHOORLIJK GEDRAG
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft LANETTE het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van reden.


Artikel 19 - RECHT
Op elke overeenkomst tussen LANETTE en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.


Artikel 20 - RESERVEREN BUITEN EEN STRAAL VAN 25 KM
Boekingen online of telefonisch is ook mogelijk als u buiten een straal van 25 km buiten LANETTE woont. Echter wij vragen wel van u een aanbetaling van 50% van het behandelbedrag met een minimum bedrag van 50 euro. Voor advies gesprekken (die normaal gratis zijn) vragen wij 45 euro. U ontvangt van ons een email waarin alle gegevens staan waar u naar moet overmaken. U heeft maximaal 24 uur om de betaling over te maken. Voldoet u niet aan de betaling, dan zal u afspraak door ons worden geannuleerd.


Artikel 21 - 
CONTRA INDICATIES
  • Zwanger is of borstvoeding geeft
  • Hartklachten, kanker, diabetes, aids of hiv
  • Eczeem, psoriasis, herpes simplex of zweren in behandelgebied
  • Pacemaker of elektrische implantaten
  • Tatoeages of permanente make-up in behandelgebied
  • Botox, fillers of andere injecties in behandelgebied (minder dan 3 maanden)
  • Plastische chirurgie ingreep nog niet hersteld in behandelgebied
  • Microdermabrasie of chemische peeling in behandelgebied (minder dan 3 maanden)